De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben water nodig om hun planten te laten groeien. Hiervoor gebruiken zij vooral regenwater. Dit is beschikbaar, duurzaam en veel schoner dan leidingwater en daarom het beste om te gebruiken.

Het nadeel is dat het aanbod aan regenwater en de vraag naar water niet gelijk lopen. Daarom moet het regenwater opgeslagen worden. Hiervoor heeft ECW een slim systeem ontworpen en daarvoor een vergunning gekregen voor het gehele gebied.

Als het regent valt het water op de kassen en loopt van daar naar de waterbassins naast de kassen. Het water is dan direct te gebruiken of het kan in de bodem worden opgeslagen voor een later moment. Dit noemen we OHB, Ondergrondse Hemelwater Berging. Dat opslaan van regenwater gebeurt op 30-70 m diep in een zandlaag waar van nature zoet/brak grondwater zit.

Als de waterbehoefte dan groter wordt dan de regenval dan halen we het water weer uit de grond.

Er valt echter niet altijd genoeg regenwater. Bovendien verliezen we ook wat omdat niet al het zoete regenwater dat we in de grond stoppen er weer even zoet uitkomt. De restvraag wordt daarom ingevuld met Reversed Osmose installaties (RO).

Reversed Osmose installaties (RO)
Eerst pompen we brak water op van 30-70m diep. Dit water gaat bovengronds door een membraam heen. Het zout in het water kan door het membraan naar de andere kant. Zoet water blijft dan achter. Zo ontstaan een zoete waterstroom en een brakke/zoute waterstroom. Het zoete water gaat naar de kassen en de brakke/zoute stroom gaat terug in de bodem, nu dieper op circa 70-130m. Op die diepte is het al aanwezige water vaak nog zouter dan de stroom die geïnjecteerd wordt.

Als we genoeg water injecteren en verliezen bij de OHB dan is dit systeem eindeloos te gebruken. We zijn doorlopend bezig om dit slimme watersysteem te optimaliseren en aan te passen aan het veranderende klimaat.

ECW beheert de vergunningen voor het grondwater en is officieel exploitant van alle grondwaterinstallaties. Daarnaast hebben we een uitgebreid monitornet om de effecten van de grondwateractiviteiten in de gaten te houden.

ECW Energy heeft een hoge druk leiding van HDPE (High Density Poly Ethyleen) aangelegd voor het transport van water. ECW levert water van het ene bedrijf naar het andere en draagt zo bij aan de duurzaamheid van de watervoorziening. De glastuinbouwbedrijven hoeven op deze manier niet allemaal in extra installaties te investeren. Storingen kunnen collectief worden opgevangen. Wij zijn ook bezig met het opzetten van een nieuw netwerk voor proces- en gietwater voor de datacenters en de kassen.

 

Koelwater Datacenters Agriport

ECW Energy ontwikkelt een wateroplossing waarmee datacenters netto waterleverancier worden na aftrek van hun waterverbruik voor koeling.

Het project
De datacenters op Agriport worden momenteel gekoeld met buitenlucht. Op de warme dagen in het jaar levert dit te kort koelcapaciteit en wordt leidingwater verneveld om de capaciteit van de aanwezige luchtkoeling te vergroten. Dit systeem heeft als voordeel dat er weinig elektraverbruik is voor de koeling en ook het waterverbruik relatief gezien laag is.

Op dit moment wordt voor de datacenters op Agriport gebruikt gemaakt van PWN-water voor de koeling. PWN hanteert een duidelijke voorkeursregeling voor het leveren van water aan huishoudens boven levering aan de industrie. Daarbij wordt het water onttrokken uit het IJsselmeer.

ECW heeft samen met een gevestigd datacenter een systeem ontwikkeld om de waterbehoefte duurzaam in te vullen. Dit systeem maakt gebruik van regenwater en staat los van de bestaande zoetwaterstructuur. Hierdoor zal dit systeem geen nadelige gevolgen hebben voor de agrobedrijven die voor beregening gebruik maken van het oppervlaktewater.

Het systeem
In het winterseizoen, wanneer het datacenter geen koelwater nodig heeft, wordt het regenwater dat op het dak van het datacenter valt, verzameld. Het regenwater wordt getransporteerd naar een ondergrondse waterlaag waar een zoetwaterbel ontstaat. Als in de zomer de buitentemperatuur oploopt, wordt het water weer uit de zoetwaterbel gehaald, gefilterd en behandeld. Daarna levert ECW het water aan het datacenter (zie afbeelding hieronder).

Het opslaan van water in ondergrondse waterlagen is een bekende technologie en wordt veel toegepast door glastuinbouwbedrijven op onder meer Agriport en ook door waterbedrijven. Doordat het water afkomstig van ECW minder zouten bevat dan drinkwater,  kan dit langer hergebruikt worden. Hierdoor neemt de totale waterbehoefte af. Daarbij kan de reststroom van het koelproces, na een aantal maal circuleren, op het oppervlaktewater uitstromen. Dit water is namelijk nog steeds van een betere kwaliteit dan het oppervlaktewater zelf. Het heeft dus geen negatief effect op het milieu. Het draagt zelfs positief bij aan de doorstroming van het oppervlaktewatersysteem.

Het datacenter levert jaarlijks meer regenwater aan ECW, dan zij nodig heeft voor haar koeling. Met het surplus zorgt ECW er enerzijds voor dat de kwaliteit in de ondergrond goed blijft en anderzijds kan dit water worden geleverd aan de kassen om er groenten mee te telen.

Dit systeem maakt van datacenters een netto waterleverancier en stelt ECW en de glastuinbouwbedrijven in staat om op een duurzame wijze om te gaan met water en het milieu.

Zomerperiode wanneer er behoefte is aan water

Winterperiode wanneer water wordt opgevangen en opgeslagen

Vergunningen
Het Hoogheemraadschap HHNK is vergunningverlener voor het opslaan van water in de bodem. ECW is de vergunninghouder voor het opslaan van regenwater dat op de kassen valt. Op dit moment is een wijziging van de vergunning in aanvraag om ook het regenwater afkomstig van datacenters hieraan toe te voegen.

HHNK is tevens vergunningverlener voor de uitstroom van het recirculatiewater naar het oppervlaktewater. Hiervoor wordt door ECW een aanvraag voorbereid, in samenspraak met HHNK, die door de afnemers van haar water, in dit geval de datacenters, gebruikt kan worden voor het aanvragen van een vergunning.